loinoidau

LỜI NÓI ĐẦU

 

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xă hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

“Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018” được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và t́nh h́nh sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh gồm các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và 2018.

 Các chỉ tiêu đưa vào Niên giám được thu thập và tính toán theo đúng phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu được tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê, các báo cáo thống kê chuyên ngành; một số chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê tính trên phạm vi cả nước sau đó phân bổ cho cấp tỉnh thống nhất sử dụng. Một số chỉ tiêu của năm trước được tính toán và chỉnh lư theo số liệu báo cáo thống kê chính thức năm. Khi sử dụng số liệu, đề nghị quư độc giả thống nhất sử dụng số liệu đă được chỉnh lư của lần xuất bản này.

Một số kư hiệu cần lưu ư:

(-): Không có hiện tượng phát sinh;

(...): Có phát sinh nhưng không thu thập được.

 Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc xin chân thành cảm ơn các đơn vị, cá nhân đă đóng góp những ư kiến quư báu đối với Niên giám Thống kê hàng năm của tỉnh và mong tiếp tục nhận được ư kiến đóng góp xây dựng để Niên giám Thống kê của tỉnh có chất lượng ngày một tốt hơn.

 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC


 

FOREWORD

 

The Statistical Yearbook is a publication which is compiled and published by VinhPhuc Statistics Office in Vietnamese and English, comprises basic statistical figures reflecting overall socio-economic situation in Vinh Phuc province.

VinhPhuc Statistical Yearbook in 2018 is structured by 12 subjects reflecting natural condition, economic-administrative establishments, population - labor; and general results of the economy and business production situation of key sectors, economic activities in the province in 2010, 2015, 2016, 2017 and 2018.

Indicators in the Statistical Yearbook were collected and calculated properly in line with method and current regulation of the Viet Nam Statistics System. The data sources for indicator calculation were aggregated from statistical surveys, specialized statistical reports. Some indicators were calculated nationwide and then allocated to province for consistent use. Some indicators of the previous years was calculated and adjusted in conformity with official annual statistical report. When data is used, it is requested that the users should consistently use adjusted data in this publication. 

Some notable signals:

(-): No phenomenum arisen;

(...): Phonomenum arisen but not collected yet.

 The VinhPhuc Statistics Office would like to express its sincere thanks to units, individuals for valuable comments for the Annual Provincial Statistical Yearbook to have better quality. 

 

 VINHPHUC STATISTICS OFFICE