TỔNG QUAN KINH TẾ - XĂ HỘI
TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018

 

1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 theo giá so sánh ước đạt 79.965 tỷ đồng, tăng 8,03% so với năm 2017. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.725 tỷ đồng, tăng 3,72% so với năm 2017, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,23 điểm %; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 40.959 tỷ đồng, tăng 15,20% so với năm 2017, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 7,30 điểm %; khu vực dịch vụ đạt 15.700 tỷ đồng, tăng 7,46% so với năm 2017, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 1,47 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 18.581 tỷ đồng, giảm 3,73% so với cùng kỳ, làm giảm tăng trưởng chung của tỉnh là 0,97 điểm %.

Quy mô GRDP năm 2018 theo giá hiện hành đạt 94.498 tỷ đồng; GRDP b́nh quân đầu người đạt 86,50 triệu đồng, tăng 7,45 triệu đồng so với năm 2017. Về cơ cấu kinh tế năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực I (Nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm 8,28%; khu vực II (Công nghiệp - xây dựng) chiếm 62,15%; khu vực III (các ngành dịch vụ) chiếm 29,57%.

2. Tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 (không bao gồm thu chuyển nguồn) ước đạt 32,93 ngh́n tỷ, tăng 13,75% so với thực hiện năm 2017 (riêng thu nội địa đạt 28,07 ngh́n tỷ đồng, tăng 13,04%). Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt 33,76 ngh́n tỷ đồng (đă bao gồm các khoản dự kiến chi chuyển nguồn) tăng 0,82% so với cùng kỳ.

Năm 2018, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện kinh doanh hiệu quả, an toàn, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu được giao từ đầu năm; chú trọng ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, góp phần hỗ trợ thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động năm 2018 ước đạt 67,8 ngh́n tỷ đồng, tăng 9,64% so với cuối năm 2017. Dư nợ cho vay ước đạt 65,2 ngh́n tỷ đồng, tăng 23,4% so với cuối năm 2017. Công tác xử lư nợ xấu được triển khai tích cực nhằm kiểm soát ở mức an toàn, ước đến 31/12/2018, nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,23% tổng dư nợ.

3. Đầu tư

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xă hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo giá hiện hành đạt 32,1 ngh́n tỷ đồng, tăng 12,92% so với năm 2017. Bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 6,66 ngh́n tỷ đồng, chiếm 20,75% tổng số và giảm 10,09%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 15,65 ngh́n tỷ đồng, chiếm 48,74% và  tăng 15,26%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 9,79 ngh́n tỷ đồng, chiếm 30,51% và tăng 31,55% so với năm 2017. Năm 2018, Vĩnh Phúc có 61 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng kư đạt 334,37 triệu USD, tăng 27,08% về số dự án và tăng 147,63% về vốn đăng kư so với năm 2017.

4. T́nh h́nh đăng kư doanh nghiệp

Năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 946 doanh nghiệp, tăng 20,26% so với năm 2017. Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong năm 2018 có 325 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 34,70%), tăng 20,02% so với năm trước; 201 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 21,34%), tăng 20,16%; 178 doanh nghiệp ngành xây dựng (chiếm 18,80%), tăng 20,27%, ...

5. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b́nh quân cả năm 2018 tăng 3,78% so với b́nh quân năm 2017 do tác động của một số yếu tố: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đă trải qua 25 kỳ điều chỉnh, làm cho chỉ số giá nhóm xăng, dầu Diezen tăng 15,06% so với b́nh quân cùng kỳ, kéo theo chỉ số giá nhóm giao thông năm 2018 tăng 6,44% so với năm 2017; Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế 02 đợt theo Thông tư của Bộ Y tế dẫn đến chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế năm 2018 tăng 15,59%; chỉ số giá của nhóm giáo dục tăng 3,31% do thực hiện theo lộ tŕnh Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lư học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021,…

6. Kết quả sản xuất kinh doanh một số ngành, lĩnh vực

Sản xuất trồng trọt năm 2018 trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân được triển khai thực hiện có hiệu quả. Do vậy, năng suất các loại cây trồng chính đều cao hơn so với cùng kỳ. Giá các loại sản phẩm chăn nuôi luôn ở mức khá cao, đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, đóng góp quan trọng vào phát triển chung của ngành nông nghiệp.

Trong sản xuất công nghiệp, một số ngành công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh có mức tăng trưởng khá, các ngành công nghiệp chủ yếu c̣n lại tiếp tục ổn định và phát triển.

T́nh h́nh kinh doanh thương mại và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phát triển khá. Số lượng các đơn vị tham gia kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng; nhiều đơn vị đă mở rộng ngành nghề, đa dạng hóa các mặt hàng và phương thức kinh doanh. Công tác quản lư, kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả và chất lượng hàng hóa được tăng cường, góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại và dịch vụ, nên kết quả lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

7. Một số vấn đề xă hội

Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện tốt; Sàn giao dịch việc làm của tỉnh tiếp tục vận hành hiệu quả nên kết quả thực hiện ở lĩnh vực này đă vượt mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ước cả năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24,9 ngh́n lao động, tăng 8,73% so với kế hoạch đề ra; trong đó có 2.000 người đi xuất khẩu lao động.

Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo được triển khai đồng bộ và kịp thời; Các chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công được thực hiện hiệu quả; Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống người có công với cách mạng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện qua đó đă huy động được cả cộng đồng tham gia, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đ́nh liệt sỹ và người có công.

Tổ chức hoạt động giáo dục được toàn ngành triển khai mạnh mẽ. Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được duy tŕ và thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững; trong cuộc thi THPT quốc gia năm 2018 chất lượng điểm trung b́nh các môn thi của học sinh trong tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2017; việc đầu tư, điều chỉnh cơ sở vật chất trường học giữa các cấp học cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế, nhất là đối với bậc học mầm non; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy nhanh tiến độ gắn với yêu cầu chuẩn về chất lượng và từng bước đạt chất lượng cao.

Công tác khám, chữa bệnh được tiếp tục cải thiện ở cả 3 tuyến; Công tác xă hội hóa trong lĩnh vực y tế đă đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Các chương tŕnh mục tiêu về y tế tiếp tục được duy tŕ, triển khai có hiệu quả. Công tác quản lư, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục có chuyển biến tích cực, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lư vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm được các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt.

Công tác tuyên truyền, cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, tổ chức lễ hội truyền thống chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch năm. Trong kỳ, t́nh h́nh an ninh trật tự, an toàn xă hội nh́n chung ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xă hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.


OVERVIEW ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION

IN VINH PHUC PROVINCE IN 2018

 

1. Economic growth

Gross regional domestic product (GRDP) at constant prices in 2018 was estimated at 79,965 billion VND, an increase of 8.03% over that in 2017. Of which, the agriculture, forestry and fishery sector reached 4,725 billion VND, a rise of 3.72% compared to that in 2017, contributing 0.23 percentage points to the province’s overall growth rate; the industry and construction sector reached 40,959 billion VND, a growth of 15.20% against that in 2017, contributing 7.30 percentage points; the service sector gained 15,700 billion VND, an increase of 7.46% over that in 2017, contributing 1.47 percentage points; the product taxes less subsidies on production achieved 18,581 billion VND, a decline of 3.73% over the same period, making the overall growth rate fall by 0.97 percentage points.

The size of GRDP at current prices reached 94,498 billion VND in 2018, GRDP per capita gained 86.50 million VND, went up 7.45 million VND in comparison with that in 2017. In terms of Vinh Phuc’s economic structure in 2018, the sector I (Agriculture, forestry and fishery) accounted for 8.28%; the sector II (Industry and Construction) made up 62.15%; the sector III (Services) shared 29.57%.

2. Finance and banking

Total State budget revenues in 2018 (excluding brought forward revenues) were estimated at 32.93 trillion VND, increasing by 13.75% over that in 2017 (only domestic revenues reached 28.07 trillion VND, a growth of 13.04%). Total State budget expenditures in 2018 gained 33.76 trillion VND (including estimate of brought forward expenditures), rising by 0.82% over the same period.

In 2018, credit institutes in the province ran business effectively, safely and controlled credit growth rate in accordance with assigned norms at the early year; simultaneously focused on prioritizing loan sources for production areas and priority areas in line with the policy of the Government, contributing to support market and boost economic growth. Total mobilized funds in 2018 were estimated to be worth 67.8 trillion VND, an increase of 9.64% over that at the end of 2017. Loan outstanding balance was expected at 65.2 trillion VND, an upturn of 23.4% compared to that at the end of 2017. Non-performing loans were actively managed in order to control it under the safety threshold of 3% of the total loan outstanding balance, as of December 31st, 2018, the non-performing loans accounted for 1.23% of the total loan outstanding balance.

3. Investment

Total implementation investment in the province in 2018 at current prices reached 32.1 trillion VND, an increase of 12.92% against that in 2017, including: the State sector’s investment was 6.66 trillion VND, accounting for 20.75% of the total investment and decreasing by 10.09%; the Non-State sector’s investment achieved 15.65 trillion VND, making up 48.74% and expanding 15.26%; the foreign direct investment (FDI) sector’s investment obtained 9.79 trillion VND, sharing 30.51% and rising 31.55% compared to 2017. In 2018, Vinh Phuc province had 61 newly licensed projects with total registered capital of 334.37 million USD, increasing by 27.08% in the number of projects and by 147.63% in the registered capital in comparison with that in 2017.

4. Enterprise registration

In 2018, the number of newly established enterprises reached 946 enterprises, an increase of 20.26% over that in 2017. By main business activity of enterprises, in 2018 there were 325 newly established enterprises in the wholesale and retail sales activity (accounting for 34.70%), expanding by 20.02% over that in the previous year; 201 enterprises in the manufacturing (making up 21.34%), rising by 20.16%; 178 enterprises in the construction activity (representing 18.80%), growing by 20.27%, ...

5. Consumer price index

Average consumer price index (CPI) in 2018 increased by 3.78% over the 2017 average index due to the impact of some factors: retail price of petroleum in the country experienced 25 adjustment cycles, leading to an increase of 15.06% in price index of petroleum, Diezen oil items in comparison to the average index in the same period, resulting in a rise of 6.44% in price index of transport group in 2018 compared to 2017. There were 2 adjustment cycles of health service prices in line with the Circular of the Ministry of Health leading to an expansion of 15.59% in price index of medicine and health care services in 2018; the price index of education category increased by 3.31% due to the implementation of the roadmap in accordance with the Decree No. 86/2015/NĐ-CP dated October 2nd, 2015 stipulating the mechanism for collecting, managing tuition fees in educational institutes under the national education system as well as policies on exemption and reduction of tuition fees, supports of study expenses from schoolyear 2015-2016 to 2020-2021,…

6. Business production results in some economic activities, sectors

Cultivation production in 2018 in the province was much favorable with effectively deployed mechanisms, policies supporting production of the people. Therefore, the yield of main crops both increased higher than that in the same period. The price of livestock products was always high, cattle and poultry population well developed that made great contributions to overall growth of the agriculture sector.   

Regarding industrial production, some key industrial activities which contributed large proportion to structure of industrial gross output in the province, achieved a good growth while the other main activities in the province continued remaining stable and developing.   

Situation of trade and consumer services in the province was maintained a decent development. The number of establishments engaging in trade and service business increased; many establishments were enlarged with various activities, diverse commodities and different business modalities. The work of managing, examining and monitoring price market and commodity quality was strengthened, contributing to boost trade and service activities. Thus, the commodity and service circulation in the province was increasingly expanded. 

7. Some social issues

Occupation training mechanism and policy as well as job creation were well implemented; Job promotion in the province continuously run effectively, so the results in this field exceeded the target set by the Resolution of the Provincial People’s Committee. It was estimated that the whole province created jobs for 24.9 thousand employees, rising by 8.73% over the plan; of which the labor export reached 2,000 persons.

Direction and implementation of regimes, policies for the poor were carried out synchronously and timely. The work of addressing regimes and policies for national devotees and their relatives in the province was implemented effectively. The movement “Returning favors”, caring national devotees was continuously paid much attention by all authorities, sectors, and accordingly, it mobilized participation of community, contributed to stabilize and improve material life and spirit of the invalids, sick-solders, revolutionary martyrs’ family and national devotees.

Education activity was deployed strongly in the whole education system. The emulation movement “good teaching, good learning” was maintained and carried out efficiently. The quality of general education and leading-edge education were continuously held steadily; in the national high school graduation examination in 2018, the quality of average score of subjects in Vinh Phuc ranked the 4th across the country, increased by 2 levels compared to 2017. Investment, adjustment of school facilities between grades was basically suitable with practical needs, especially for pre-school education; the tasks of building national standard schools was speeded up in line with requirements of quality and gradually reached high quality.

The quality of health check-up and treatment services continued to be improved at 3 levels; the work of socialization in the health area gained positive achievements, contributing to improve health check-up and treatment capacity of health establishments in the province. The target programs on health continued to be maintained and deployed effectively. The task of management and assurance of food hygiene and safety showed positive changes, the work of inspection, checking and addressing violations of food hygiene and safety was drastically performed by all authorities and sectors.

The work of propaganda, advocacy and organization of cultural and sports activities, entertainment, exhibition, artistic performance, film shows, traditional festivals on occasion of national and provincial holidays took place excitingly in accordance with the year plan. Situation of political security, social order and safety in the province was generally stable and definitely ensured safety for significant political and social events occurred in the province.